W DRODZE

G?os ze spotka?:

"Je?eli zrozumiemy, ?e wszyscy jeste?my pi?kni, bo powo?ani przez Boga, to Bg b?dzie bli?ej nas."

~ Patrycja Malinowska

You are here: Home Hardcore

Za nami kolejne spotkanie "W drodze" . Tym razem mia?o ono tytu? "Zosta? hardcorem" , a naszym go?ciem by? ojciec Szymkowiak, ktry okaza? si? specjalist? od tematu ;) Zacz?li?my zwyczajowo od wyg?oszonej ewangelii, nast?pnie wys?uchali?my tego, co przygotowa? dla nas nasz go??. Poniewa? spotkanie zosta?o przygotowane specjalnie dla m??czyzn, konferencja dotyczy?a rozwa?a? na temat tego, co mo?na nazwa? prawdziw? m?sko?ci?, czyli byciem hardcorem. Nasz go?? mwi? o stereotypach jakie pojawiaja si? we wsp?czesnym ?wiecie oraz o tym jak bardzo s? one mylne. Okazuje si? bowiem, ?e umi??niona sylwetka lub posiadanie fajnego auta nie ?wiadcz? o m?sko?ci. Prawdziwy m??czyzna to taki, ktry nie wstydzi si? swoich uczu?. Mieli?my rwnie? okazj? wys?ucha? ?wiadectwa, ktrym podzielil si? z nami towarzysz ojca Szymkowiaka- Bartek. Opowiedzia? nam on o swojej drodze do stania si? prawdziwym m??czyzn?. Po konferencji odby?a si? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? za ch?opcw, m??czyzn, m??w i ojcw. Spotkanie u?wietni? jak zawsze nasz "drogowy" zesp? muzyczny. Wszystkim, ktrzy w ten pi?tkowy wieczr wybrali spotkanie "w drodze" i przybyli do ko?cio?a parafii ?w. Jadwigi Krlowej, bardzo dzi?kujemy. Wasza obecno?? jest dla nas niesamowicie wa?na, poniewa? to w?a?nie z my?l? o was powstaj? kolejne spotkania.


Ojciec Rafa? Szymkowiak - niezwyk?y cz?owiek, ktry zachwyca swoim podej?ciem do problemw wsp?czesnego ?wiata. Korzystaj?c z do?wiadcze? zarwno pedagogicznych jak i duszpasterskich doskonale potrafi pomoc drugiemu cz?owiekowi. Pokazuje, ?e ka?demu s? potrzebne nieustanne przemiany. Zag??biaj?c si? w jego kazania mo?emy odnale?? odpowied? na nurtuj?ce nas pytania. Od wielu lat wsp?pracuje z m?odzie??, wsp?organizowa? Spotkania M?odych w Wo?czynie i uczestniczy w Inicjatywie Ewangelizacyjnej Spotkania Jezus. ?atwo nawi?zuje kontakt z m?odymi lud?mi a tak?e wiele zrobi? by u?atwi? im kontakt z Bogiem. Jego ksi??ki skierowane s? do m?odego cz?owieka, pozbawione literackiego j?zyka i zb?dnego patosu. Ju? same tytu?y ksi??ek mwi? o nim wiele : Spowied? jest spoko, Przepchn?? s?onia Ale faza, Problemy bez ?ciemy, Ile wa?y Grosik Dlaczego nie ma duchowych kosiarek?. Jest naprawd? wyj?tkow? osob?, ktrej warto pos?ucha?.

opracowa?y: Asia (sekcja prasowa)
Marysia (sekcja prasowa)

Wsp?organizatorzy:

Wydzia? Duszpasterski Diecezji P?ockiej

Parafia p.w. ?w. Jadwigi Krlowej w P?ocku

M?odzie? Ruchu Rodzin Nazareta?skich "Laboratorium Wiary" Diecezji P?ockiej

To ju? by?o :

Copyright © W DRODZE 2022

Template by Joomla Themes & Copywriter.